BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330303  การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 1(038) 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี นางวุฑฒิยา นาถมทอง 21 21 0 0
2 0930157330303  การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 1(028) 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี นางวุฑฒิยา นาถมทอง 22 22 0 0