BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330303  การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ศาลากลางบ้าน ม. 4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 25 25 0 0
2 0930157330303  การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ม.1 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 21 20 1 0