BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 6 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวลำภู ม.4 ต.หัวไทร อ.หัวไทร 21 21 0 0
2 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 5 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศุนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวลำภู ม.4 ต.หัวไทร อ.หัวไทร 25 25 0 0
3 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 4 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ 23 22 1 0
4 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 2 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ปากดวด (ริมเขื่อน) ม.1 ต.กลาย อ.ท่าศาลา 22 22 0 0
5 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ตลาดประชารัฐ ม.2 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา 17 17 0 0
6 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 1 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ตลาดประชารัฐ ม.2 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา 24 24 0 0