BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 223 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 วังเชิงเขาวนาราม หมู่ 5 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 20 16 4 0
2 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 46 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 วัดทับยายเชียง ม.1 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก นายจิราภรณ์ เมฆพัฒน์นายอภิวันท์ หาญไพบูลย์ 23 23 0 0
3 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 45 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 วัดทับยายเชียงหมู่ 1 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ณฐอร ยอดแก้วสุนารินทร์ พรวญหาญ 24 24 0 0