BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 217 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อบต.ทานตะวัน อ.พาน 22 22 0 0
2 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 223 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 บ้านป่าเลา ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง 14 14 0 0
3 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 216 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 อบต.แม่อ้อ อ.พาน 24 24 0 0
4 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 179 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 บ้านป่าเลา ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง 21 21 0 0
5 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 142 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 วัดห้วยทรายขาว หมู่ 5 ต.ทรายขาว อ.พาน 20 20 0 0
6 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 155 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 บ้านป่าเลา ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง 19 19 0 0
7 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 32 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 วัดห้วยทรายขาว หมู่ 5 ต.ทรายขาว อ.พาน 20 20 0 0