BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 217 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 20 20 0 0
2 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 122 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ศาลาวัดแพะร่องหิน ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย 19 19 0 0
3 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 136 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย 19 19 0 0
4 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 279 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.แม่คำมี อ.เมือง 24 24 0 0
5 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 140 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น อ.วังชิ้น 17 17 0 0
6 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 210 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 บ้านเลขที่ 7/3 ม.6 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น 20 20 0 0
7 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 247 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 43 43 0 0
8 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 278 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.แม่คำมี อ.เมือง 16 16 0 0
9 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 109 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศาลาวัดนาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง 27 24 3 0
10 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 247 28 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง หมู่ 4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 43 43 0 0
11 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 107 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 วัดน้ำริน ม.2 ต.ต้าผามอก อ.ลอง นายสุชาดา ตั้งสกุล 14 14 0 0
12 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 40 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง นางไพรวรรณ ชาวนา 20 20 0 0
13 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 11 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นางไพรวรรณ ชาวนา 20 20 0 0