BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 18 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการ อำเภอคำม่วง 16 16 0 0
2 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 19 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม ม.1 บ.บัวบาน ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี 20 17 3 0
3 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 20 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม ม.1 บ้านบัวบาน ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี 19 16 3 0
4 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 17 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดสว่างอัมพวัน ม.6 ต.หลุบ อ.เมือง 19 19 0 0
5 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 15 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลเชียงเครือ ต.เชียงเครือ อ.เมือง 20 20 0 0
6 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 14 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 วัดกุงเก่า ม.1 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท 21 20 1 0
7 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 11 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ 20 20 0 0
8 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 5 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 วัดหอไตร ต.ในเมือง อ.เมืองกาฬสินธุ์ 20 20 0 0
9 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 1 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ศาลาประชาคมบ้านท่าเรือ ต.ภูสิงห์ 21 21 0 0