BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 14(014) 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 บ้านดงบัง หมู่3 ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 20 20 0 0
2 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 14(016) 01 กันยายน 2561 02 กันยายน 2561 หอประชุมอำเภอกุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 20 20 0 0
3 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 13(004) 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี 17 17 0 0
4 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 17(001) 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอ สร้างคอม จ.อุดรธานี 20 20 0 0
5 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 14(012) 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี นางยุพิน โคตรปัตถา 20 20 0 0
6 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 14(008) 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี นางยุพิน โคตรปัตถา 21 21 0 0
7 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 14(002) 03 มิถุนายน 2561 05 มิถุนายน 2561 บ้านหัวขัว หมู่ 14 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี นางยุพิน โคตรปัตถา 25 25 0 0