BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 425 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลคำขวาง อ.วารินชำราบ 17 17 0 0
2 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 474 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ศาลากลางบ้านห้วยเดื่อ ต.โนนก่อ อ.สิรินธร 17 17 0 0
3 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 419 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 4 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก 18 18 0 0
4 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 452 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศาลาประชาคมบ้านคำกลาง ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน 20 20 0 0
5 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 401 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 หอประชุมเทศบาลตำบลอ่างศิลา ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร 25 25 0 0
6 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 443 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ศาลากลางบ้านดอนนาหม่อง ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล 24 24 0 0
7 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 413 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 วัดบ้านโนนยาง ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ 21 21 0 0
8 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 396 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 วัดบ้านโพธิ์ศรีใต้ หมู่ 9 ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร 19 19 0 0
9 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 447 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงวัดพุทธนิคมกิตติยาราม หมู่ 11 อ.เมือง 15 14 1 0
10 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 321 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อบต.นาคาย อ.ตาลสุม 15 15 0 0
11 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 389 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ชมรมผู้สูงอายุบ้านสนามชัย ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร 24 24 0 0
12 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 469 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 วัดบ้านเพนียด ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ 24 24 0 0
13 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 372 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 อบต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร 23 23 0 0
14 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 439 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านดอนใหญ่ ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ 24 24 0 0
15 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 390 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 วัดสามแยกเมืองใหม่ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ 24 24 0 0
16 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 436 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านขัวแคน ม.9 ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ 20 20 0 0
17 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 378 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านโนนใหญ่ หมู่ 12 ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ 25 25 0 0
18 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 232 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคม ม.3 บ้านดอนโปง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ 23 23 0 0