BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 14 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ศาลาวัดศรีอาเสก ม.17 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 21 21 0 0
2 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 15 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ./* อ.ปัญญา 25 25 0 0
3 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ./* อ.ปัญญา 25 25 0 0
4 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 13 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ศาลากลางหมู่บ้านพม่า ม.9 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 25 25 0 0
5 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 17 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ./* อ.ปัญญา 25 25 0 0
6 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 7 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 พร. หน.ธิติวัฒน์ ภายใน ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 0 18 0 0
7 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 11 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 วัดบ้านโพธิ์ หมู่ที่8 ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์(อ.เชิดชัย) 20 20 0 0
8 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 18 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผป. ศิรดา ศาลาประจำหมู่บ้านดงน้อย ม.10 ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 25 25 0 0
9 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 10 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 สทร. 49/2561 อ.เชิดชัย ต.เมืองที จ.สุรินทร์ 18 18 0 0
10 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 9 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ณ วัดบ้านจารย์ ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 23 23 0 0
11 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 8 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 บ้านอาวอก ม.7 ต.ขอนแตก อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อ.ศักดิ์ณรงค์ นางจินตะหรา คงจันทร์ 21 21 0 0
12 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 พร. อ.บุญเพ็ง วัดสำโรง ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 24 24 0 0
13 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 2 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 พร. อ.สังทอง ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ต.ระแง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ นางบัวตอง กระจายศรี 25 25 0 0
14 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 1 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 พร. อ.สังทอง ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ต.ระแง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ นายอรทัย อำไพภิญโญกุล 25 25 0 0