BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 7 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 พร. หน.ธิติวัฒน์ ภายใน ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 0 18 0 0
2 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 1 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 พร. อ.สังทอง ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ต.ระแง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ นายอรทัย อำไพภิญโญกุล 25 25 0 0
3 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 2 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 พร. อ.สังทอง ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ต.ระแง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ นางบัวตอง กระจายศรี 25 25 0 0