BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 1 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 วัดเกาะจิก ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 14 14 0 0