BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 178 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.หน้าถ้ำ องเมือง จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ 23 19 4 0
2 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 154 12 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ที่ทำการกำนัน ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จังหวัดยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ 22 20 2 0
3 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 106 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ที่ทำการกำนัน ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จังหวัดยะลา 21 19 2 0