BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 16 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 หอประชุมที่ทำการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 31 8 23 0
2 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 วัดช่องลม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 24 24 0 0
3 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 20 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 26 22 4 0
4 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 18 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 วัดเดิมบาง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 22 20 2 0
5 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 17 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาประชาคมหมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 16 16 0 0
6 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลนางบวช อ.เดิมบางนางบวช 0 18 0 0
7 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 6 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลนางบวช ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 23 23 0 0
8 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 อบต.ยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 21 21 0 0
9 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 23 23 0 0
10 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 วัดหนองบอน ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 19 19 0 0
11 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 วัดยางไทยเจริญผล ม.3ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 27 25 2 0