BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 18 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 วัดเดิมบาง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 22 20 2 0
2 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 17 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาประชาคมหมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 16 16 0 0
3 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลนางบวช อ.เดิมบางนางบวช 0 18 0 0
4 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 วัดหนองบอน ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 19 19 0 0
5 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 วัดยางไทยเจริญผล ม.3ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 27 25 2 0