BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 145 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 วัดโคกสนั่น ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 25 21 4 0
2 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 99 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ที่ทำการกำนันตำบลรังนก ม.4 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 22 22 0 0
3 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 1 01 มิถุนายน 2561 03 มิถุนายน 2561 ศาลาวัดกำแพงดิน ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 20 20 0 0