BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 157 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ศาลาวัดหนองหัวปลวก ม.12 ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิิจิตร 23 23 0 0
2 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 145 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 วัดโคกสนั่น ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 25 21 4 0
3 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 132 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 วัดรายชะโด ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 20 20 0 0
4 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 121 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 วัดท่าตำหนัก ม.9 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 20 20 0 0
5 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 128 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 วัดรายชะโด ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 20 20 0 0
6 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 119 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 วัดท่าตำหนัก ม.9 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 20 20 0 0
7 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 126 19 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561 วัดใหญ่หนองโสน ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 21 21 0 0
8 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 115 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 20 20 0 0
9 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 105 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 วัดพรหมประสิทธิ์ ม.2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 22 22 0 0
10 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 109 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 วัดรายชะโด ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 21 21 0 0
11 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 110 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 วัดรายชะโด ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 21 21 0 0
12 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 99 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ที่ทำการกำนันตำบลรังนก ม.4 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 22 22 0 0
13 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 70 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ฟาร์มชุมชนตำบลหนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 23 22 1 0
14 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 62 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ศาลาวัดหนองปล้อง ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 22 22 0 0
15 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 1 01 มิถุนายน 2561 03 มิถุนายน 2561 ศาลาวัดกำแพงดิน ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 20 20 0 0