BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 193 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดตาปะขาวหาย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 21 21 0 0
2 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 69 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 วัดสะพานหิน หมู่ 3 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก นายสุกานตา ไพรศรีณฐอร ยอดแก้ว 21 21 0 0
3 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 9 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 วัดทองแท้ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ธีระพงษ์ รอดเทศ 25 22 3 0
4 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 10 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์วัดท้อแท้ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก พิริยาภรณ์ คำเอี่ยม 21 21 0 0
5 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 36 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 อบต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก นายปานทิพย์ ศรชัยนายนวลอนงค์ โพธิ์ปาน 25 20 5 0
6 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 8 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 วัดทองแท้ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ธีระพงษ์ รอดเทศ 21 21 0 0
7 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 35 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อบต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก นายนวลอนงค์ โพธิ์ปานนายสุกานตา ไพรศรี 25 25 0 0
8 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 20 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 วัดโปร่งนก หมู่ 5 ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นายสุกานตา ไพรศรีณฐอร ยอดแก้ว 0 23 0 0