BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 182 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ทต.จันจว้า อ.แม่จัน 22 22 0 0
2 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 123 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ทต.สันมะเค็ด อ.พาน 0 25 0 0
3 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 101 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้สวัสดิการสังคม ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย 21 21 0 0
4 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 71 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 หมู่ 5 ต.ห้วยสัก อ.เมือง 20 20 0 0
5 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 85 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 หมู่ 5 ต.ห้วยสัก อ.เมือง 23 23 0 0
6 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 70 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 หมู่ 5 ต.ห้วยสัก อ.เมือง 20 20 0 0
7 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 53 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 บ้านกลางทุ่ง หมู่ 7 ต.แม่ยาว อ.เมือง 0 20 0 0
8 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 5 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน 21 21 0 0