BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร คพ 4-191 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 วัดพระธาตุเสด็จ ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง 21 21 0 0
2 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร คพ 4-188 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ศูนย์การเรียนรู้การเคหะลำปาง ต.พระบาท อ.เมืือง จ.ลำปาง 20 19 1 0
3 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร คพ 4-200 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 บ้านชัยภูทอง ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง 24 24 0 0
4 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร คพ 4-218 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 19 19 0 0
5 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร คพ 4-163 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 หมู่ที่ 1 บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 20 20 0 0
6 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร คพ 4-116 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 18 18 0 0
7 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร คพ 4-109 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านต้นธงชัย ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 20 20 0 0