BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 18-76 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 20 20 0 0
2 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 18-82 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 บ้านแม่ใจใต้ ม.7 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 23 23 0 0