BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 113 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎ์พัฒนา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 20 20 0 0
2 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 114 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมืองเจีย ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 14 14 0 0
3 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 100 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 21 21 0 0
4 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 46 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 วัดบ้านดงน้อย ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 20 20 0 0
5 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 47 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 วัดบ้านดงน้อย ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 20 20 0 0
6 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 52 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ดอนหลวงปู่จ้อย ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 19 18 1 0
7 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 40 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเทศบาลตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 16 16 0 0