BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 12 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 31 31 0 0
2 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 10 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 20 20 0 0
3 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 9 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 20 20 0 0
4 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 8 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 29 29 0 0
5 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 11 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 16 16 0 0
6 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 13 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 16 16 0 0
7 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 4 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านท่าโพธิ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นางสาวประยูร จิบจันทร์ 19 19 0 0
8 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 5 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 13 13 0 0
9 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ นายสุจิตรา จันทโชติ 19 19 0 0