BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 405 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 21 21 0 0
2 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 5 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 อ.โขงเจียม 22 22 0 0