BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 35 (464) 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 23 22 1 0
2 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 33 (461) 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 20 16 4 0
3 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 34 (462) 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 20 17 3 0
4 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 36 (479) 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอเทพารักษ์ อ.เทพารักษณ์ จ.นครราชสีมา 17 17 0 0
5 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 32 (460) 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 23 0 0
6 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 26 (418) 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ณ วัดภูเขาลาด ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
7 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 27 (421) 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ณ วัดยางน้อย ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 17 3 0
8 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 22 (341) 12 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ณ วัดบ้านโป่ง ม.6 บ้านโป่ง ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 25 25 0 0
9 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 17 (325) 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาวัดบ้านห้วยสะแกราช ม.1 บ้านห้วย ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 27 27 0 0
10 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 18 (326) 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ณ ศาลากลางบ้าน ม.10 บ้านใหม่เชียงสา ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 27 27 0 0
11 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 15 (319) 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อบต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 26 26 0 0
12 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 16 (320) 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ณ ศาลากลางบ้าน ม. 10 บ้านใหม่เชียงสา ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 27 26 1 0
13 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 13 (361) 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ณ วัดศรีษะละเลิง ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 20 0 0
14 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 14 (362) 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ณ วัดศรีษะละเลิง ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 20 0 0
15 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 9 (213) 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาวัดบ้านหนองกราด ม.4 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา นางวารุณี ลอยวัน 20 20 0 0
16 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 8 (203) 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ณ สวนสุขภาพโนนไม้แดง ม.2 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 19 1 0
17 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 7 (192) 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 26 26 0 0
18 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 5 (167) 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหม่ (แห่งใหม่) ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 19 1 0
19 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 6 (168) 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหม่ (แห่งใหม่) ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
20 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 4 (164) 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอ.ประทาย 13 ซ.เทศบาล ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 21 21 0 0