BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 13 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 20 13 7 0
2 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 11 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 18 12 6 0
3 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 6 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 15 14 1 0
4 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 7 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 22 18 4 0
5 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 8 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 19 16 3 0
6 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 9 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 20 20 0 0
7 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 20 16 4 0
8 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 1 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 24 18 6 0
9 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 2 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 24 21 3 0
10 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 3 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27 19 8 0
11 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 4 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 25 19 6 0
12 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 5 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 21 14 7 0