BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี 28 25 3 0