BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 6 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอแกลง อ.แกลง จ.ระยอง 16 16 0 0
2 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 5 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 วัดปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง 25 25 0 0
3 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 3 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา 17 17 0 0
4 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 2 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 กศน.ปลวกแดง ต.ปลวกแดง 16 16 0 0