BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 6 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านโคกพะยอม ม.2 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 22 18 4 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 5 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านโคก หมู่ที่ 5 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 20 19 1 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 อาคาอเนกประสงค์ บ้านจาแบปะ ม.7 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 20 17 3 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 3 19 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.2 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 20 20 0 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 บาลาเซาะ ชุมชนหลังล้อแม็ก ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 20 20 0 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 มัสยิดดารุลนาอีน บ้านศาลาใหม่ ม.6 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 0 20 3 0