BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 2 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) 16 16 0 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) 20 20 0 0