BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 17 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 18 18 0 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 16 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 19 19 0 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 15 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 21 21 0 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 13 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลปะทิว อ.ปะทิว 17 17 0 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 10 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง. จ.ชุมพร 15 15 0 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 8 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 18 18 0 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 9 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี หมู่ที่ 10 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 13 13 0 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 7 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านอู่ทองพนังตัก ต.นาชะอัง จ.ชุมพร 23 23 0 0
9 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร 19 19 0 0