BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 4 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 วัดโพธิ์ทอง ตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 0 16 9 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 วัดสองแพรก อ.กระบุรี จ.ระนอง 21 15 6 0