BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 12 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม อ.คลองท่อม 13 13 0 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 11 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 มัสยิดมุสลิมสามัคคีบ้านขุนรายา 76 ม.1 ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา 20 20 0 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ นายโอภา พรหมสมบัติ 24 24 0 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 มัสยิดนูรุลอิสลาม ม.12 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่่ นายดุษฎี เกิดขวัญ 19 18 1 0