BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 13 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ม.2 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ 24 23 1 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 12 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ต.บ้านราม อ.หัวไทร 15 15 0 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 11 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ม.9 หน้าสตน อ.หัวไทร 21 21 0 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี 18 18 0 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร 25 25 0 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 9 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ี่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ต.บ้านราม อ.หัวไทร 27 27 0 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 7 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 สพร.22 นครศรีธรรมราช 0 25 1 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ควนทอง อ.ขนอม 22 22 0 0
9 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ชาฏิอุ้ลอามาน ม.5 (บ้านในถุ้ง) ต.ท่าศาลา 21 21 0 0