BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 6 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศาลาวัดสหกรณ์โฆสิตาราม ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 22 22 0 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 7 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศาลาวัดสหกรณ์โฆสิตาราม ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 22 22 0 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 5 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 โรงเจไท้เอ็กตั๊ว 182 ม.2 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 26 24 2 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร 27 27 0 0