BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 32 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีด่านช้าง ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 10 10 0 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 29 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 36 26 10 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 24 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหนองสระ ม.2 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 20 20 0 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 19 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อบต.มะขามล้ม ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 27 27 0 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 13 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดพระธาตุ ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 18 18 0 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 14 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดพระธาตุ ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 18 17 1 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 0 22 0 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 17 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 0 19 0 0
9 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 21 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ห้องประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์เขียว หมู่ 2 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 0 25 0 0
10 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองนา ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 26 26 0 0
11 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 4 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีด่านช้าง ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 21 21 0 0
12 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 3 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีด่านช้าง ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 0 15 0 0