BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 80 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 31 30 1 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 86 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 26 20 6 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 88 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 20 20 0 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 84 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ลานชมวิว เทศบาลตำบลท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 25 24 1 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 66 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 25 18 7 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 67 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 20 18 2 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 68 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 20 14 6 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 57 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วันอินทราม ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 24 24 0 0
9 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 58 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ วันอินทราม ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 24 24 0 0
10 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 63 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 21 21 0 0
11 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 48 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 25 22 3 0
12 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 49 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 26 24 2 0
13 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 21 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 23 22 1 0
14 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 2 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 อบต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 25 24 1 0