BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 111 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 0 18 0 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 137 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0 18 0 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 100 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 26 23 3 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 63 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 26 21 5 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 53 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 30 28 2 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 87 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 20 18 2 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 88 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 20 18 2 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 60 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ อบต.คลองข่อย ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 21 17 4 0
9 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 61 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองโพ ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 25 22 3 0
10 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 66 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 กศน.วัดโพธิ์มันลัง ต.คุ้งพะยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 19 18 1 0
11 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 26 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.วังเย็น อ.บางแพ 19 19 0 0
12 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อบต.ชำแระ อ.โพธาราม 21 20 1 0
13 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 8 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ต.บางโตนด อ.โพธาราม 0 18 2 0