BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 168 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 วัดท่าเยี่ยม ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 24 20 4 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 146 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 วัดโคกสนั่น ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 25 25 0 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 124 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 วัดคลองตางาว ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 20 17 3 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 125 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 วัดคลองตางาว ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 20 19 1 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 114 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 วัดมงคลทับคล้อ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 21 21 0 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 108 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 วัดรายชะโด ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 22 22 0 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 100 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่ามะไฟ ม.9 ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร 19 19 0 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 97 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ที่ทำการกำนันตำบลรังนก ม.4 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 21 21 0 0
9 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 95 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 วัดใหญ่หนองโสน ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 20 20 0 0
10 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 72 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 วัดใหญ่หนองโสน ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 20 20 0 0
11 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 67 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 21 21 0 0
12 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 56 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 วัดรายชะโด ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 25 25 0 0
13 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 6 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองตะแบก หมู่3 ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 0 20 1 0
14 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 5 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 3 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 21 18 3 0
15 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 17 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 อาคารชมรมชาวสากเหล็ก ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 20 19 1 0
16 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 22 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ศูนย์เรียนรู้สถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองโสน ต.หนองโสน อ.สามง่ามจ.พิจิตร 22 22 0 0
17 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 23 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ศูนย์เรียนรู้สถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองโสน ต.หนองโสน อ.สามง่ามจ.พิจิตร 21 21 0 0
18 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 24 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ศูนย์เรียนรู้สถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองโสน ต.หนองโสน อ.สามง่ามจ.พิจิตร 21 21 0 0
19 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 4 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 อบต.ภูมิ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 21 18 3 0
20 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 3 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 อบต.ภูมิ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 21 21 0 0
21 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 15 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 อาคารทำการกลุ่มเกษตรชาวนา หมู่ที่ 2 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 21 18 3 0