BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 145 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาการเปรียญวัดใหม่ราชศรัทธาราม ม.7 ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 18 11 7 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 129 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 อาคารเอนกประสงค์ ม.3 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 24 22 2 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 177 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 วัดนาขุม บ้านนาขุม ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 20 15 5 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 123 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 8 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 22 22 0 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 154 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 วัดม่วง ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 0 19 5 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 17 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 แขวงท่าทราย 1 1 0 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 88 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการกำนันตำบลดอนทอง ต.ตอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 20 19 1 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 53 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 อาคารเอนกประสงค์ ม.3 บ้านป่าซ่าน ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก นายมลฑา นิคมขำ 25 23 2 0
9 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 48 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อาคารเอนกประสงค์ ม.6 ต.บ้านน้อยซุ่มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก นายมลฑา นิคมขำ 20 20 0 0