BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาประชามคม หมู่ที่ 11 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 21 21 0 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 4 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากเหมือง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 45 43 2 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 3 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 0 22 0 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 23 23 0 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 4 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 45 43 2 0