BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 218 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 หมู่ 9 ต.แม่ยาว อ.เมือง 16 16 0 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 226 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ทต.นางแล ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย 15 15 0 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 137 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อบต.สันติสุข ต.สันติสุข อ.พาน 25 25 0 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 177 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 บ้านป่าซาง หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน 21 20 1 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 176 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน 19 19 0 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 19 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลห้วยซ้อ อ.เชียงของ 22 22 0 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 23 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลห้วยซ้อ อ.เชียงของ 22 22 0 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 17 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 30 28 2 0
9 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 78 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 อบต.เจริญเมือง อ.พาน 22 22 0 0
10 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 7 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 สพร.20เชียงราย 20 19 1 0