BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 10-157 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 20 20 0 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 10-119 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา นางสาวสุพรรณี ศรีกันไชย 18 18 0 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 10-146 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้บ้านร่องไฮ หมู่ 11 ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 21 21 0 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 10-082 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้บ้านร่องไฮ หมู่ 11 ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 22 22 0 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 10-083 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 22 22 0 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 10-046 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 หอประชุม หมู่ 12 บ้านใหม่รุ่งทวี ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 21 21 0 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 10-042 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดเชียงหมั้น ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 20 20 0 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 10-023 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา นางศรัญญา สิทธิสมบัติ 20 20 0 0