BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 76 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านผาสุข ม.3 ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 32 24 8 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 65 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านหมู่ 5 อ.นาหมื่น จ.น่าน 27 24 3 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 70 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านสกาดใต้ ม3 ต.สกาด อ.ปัว จ.น่าน 26 19 7 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 63 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านหมู่ 5 อ.นาหมื่น จ.น่าน 20 19 1 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 57 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 หอประชุมบ้านน้ำโค้ง ม.4 ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน 0 22 1 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 47 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปอน ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 19 19 0 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 51 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 อบต.และ ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 24 23 1 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 20 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 บ้านทุ่งช้าง หมู่ 2 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 22 22 0 0
9 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 44 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน 20 20 0 0