BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 159 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น 20 20 0 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 250 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง 42 42 0 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 23 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ม.5 บ้านศรีสิทธิ์ ต.ห้วยม้า 16 16 0 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 250 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ บ้านสำเภา ม.1 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง 42 42 0 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 207 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 วัดบ้านกาศเหนือ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 22 22 0 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 206 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 บ้านเหล่า อ.สูงเม่น 14 14 0 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 2 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 41 41 0 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 187 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง 20 20 0 0
9 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 303 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาธิปไตย ม.9 ทุ่งล้อม ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่ 16 16 0 0
10 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 79 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ อบต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย 15 15 0 0
11 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 59 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้ ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น 20 20 0 0
12 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 392 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 วัดไผ่ล้อม ต.ท่าข้าม อ.เมือง 25 25 0 0
13 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 4 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ณ วัดโพธิสุนทร ม.5 ต.เวียงทอง 23 23 0 0
14 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 2 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.เวียงทอง 41 41 0 0
15 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 190 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดร้องเข็ม ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง 25 25 0 0
16 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 281 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลวังหงส์ 25 25 0 0
17 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 76 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย 0 17 0 0
18 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 33 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ศาลาวัดมหาโพธิ์ 20 20 0 0
19 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 30 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศาลาวัดมหาโพธิ์ ต.ป่าแมต อ.เมือง 24 24 0 0