BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 50 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อบต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 25 24 1 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 45 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 23 23 0 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 10 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 วัดนายาง ม.4 อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 20 20 0 0