BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 142 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 วัดวังหมู ต.หาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 21 21 0 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 143 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 วัดวังหมู ต.หาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 25 25 0 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 144 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 วัดวังหมู ต.หาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 25 25 0 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 104 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 อบต.ผักขวง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 25 25 0 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 100 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 วัดวังโป่ง ตำบลวังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 20 20 0 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 101 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 วัดวังโป่ง ตำบลวังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 20 20 0 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 102 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 วัดวังโป่ง ตำบลวังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 20 20 0 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 50 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อบต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 25 24 1 0
9 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 45 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 23 23 0 0
10 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 21 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ศาลา 72 พรรษา อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 25 25 0 0
11 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 10 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 วัดนายาง ม.4 อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 20 20 0 0