BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย คพ 4-187 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 วัดบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 20 17 3 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย คพ 4-117 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 วัดศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 20 20 0 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย คพ 4-127 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 วัดสองแควใต้ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 17 17 0 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย คพ 4-113 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 19 19 0 0