BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย บรก-130 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดเจดีน์ขาว เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 27 25 2 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย บรก76 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองยวง ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง 27 27 0 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย บรก77 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้บ้านเหล่าดู่ ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง 25 23 2 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย บรก15 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 มหาวิชชาลัยอุโมงค์พลเมือง เทศบาลตำบลอุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 23 23 0 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย บรก7 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ศาลอเนกประสงค์บ้านขี้เหล็ก เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน 25 24 1 0