BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18-292 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์วัดนันทาราม ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 18 18 0 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18-283 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 8 8 0 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18-264 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 24 24 0 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18-262 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 บ้านหนองม่วง ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 24 24 0 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18-260 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 8 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 23 22 1 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18-249 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ศูนย์บริการสังคมแบบมีส่วนร่วม (CC) หมู่ 8 บ้านศรีวังธาร ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ. เชียงใหม่ 15 13 2 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18-257 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 บ้านกิ่วแลน้อย ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 26 26 0 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18-244 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ศูนย์บริการสังคมแบบมีส่วนร่วม (CC) หมู่ 8 บ้านศรีวังธาร ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ. เชียงใหม่ 12 12 0 0
9 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18-197 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 วัดกิ่วแลน้อย ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 25 25 0 0
10 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18-195 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 วัดทุ่งฟ้าฮ่าม ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 25 25 0 0
11 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18-171 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 9 บ้านออนกลาง ต.ออนกลาง จ.เชียงใหม่ 22 22 0 0
12 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18-163 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ทศ.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 17 17 0 0
13 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18-150 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 16 15 1 0
14 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18-189 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 16 16 0 0
15 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18-190 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 17 17 0 0
16 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18-164 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) ?ตำบลข่วงเปา อ.จอมทอง 24 23 1 0
17 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18-166 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 5 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 24 24 0 0
18 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18-120 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 บ้านพญาชมภู ม.2 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 26 26 0 0
19 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18-125 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ข้อมูลประจำหมู่บ้าน ม.5 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 26 26 0 0
20 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18-117 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 วัดกอประจำโฮง ม.8 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 25 25 0 0
21 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18-119 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 บ้านกู่แดง ม.6 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 19 19 0 0
22 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18-73 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภทจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 22 21 1 0
23 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18-98 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 24 21 3 0
24 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18-90 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 วัดศรีดอนมูล บ้านแคว ม.3 ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 23 23 0 0
25 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18-91 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 17 17 0 0
26 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18-93 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 22 22 0 0
27 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18-87 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชารัฐ บ้านกู่แดง ม.6 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 25 25 0 0
28 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18-12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อาคารเอนอกประสงค์ ม.1 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 20 20 0 0
29 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18-11 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ตลาดชุมชนยางคราม ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ 21 21 0 0
30 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18-3 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 อาคารเอนกประสงค์ ม.2 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง 24 23 1 0
31 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18-7 09 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จิตตพิมพ์ ชัยพันธุ์ 23 23 0 0