BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 104 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนชุมชนนาพระชัย ม.7 บ้านนาพระชัย ต.หนองแสง อ.บ้านแพง จ.นคพรนม 13 13 0 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 93 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ณ ศาลาประชาคม ม.4 บ้านหนองหอยใหญ่ ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม 24 18 6 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 78 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ณ วัดบ้านดงขวาง ต.ดงขว่าง อ.เมือง จ.นครพนม 25 21 4 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 76 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโคกกุง ม.3 ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง จ.นครพนม 23 19 4 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 48 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 วัดโพธิ์ศรี ม.1 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 19 15 4 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 53 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ณ วัดศรีชมชื่น บ้านขามเฒ่า ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นคพรนม 21 21 0 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 36 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านกุรุคุ ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม ฉัตรชัย บุญรองเรือง 23 18 5 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 39 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ณ วัดศรีจำปา บ้านซ่ง ม.5 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 22 20 2 0