BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 15 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดใหญ่ เชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร 23 13 10 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 14 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง อ.เมือง 20 15 5 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 13 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 27 14 13 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 11 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย 23 13 10 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 12 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ อ.เมือง 23 19 4 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 10 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 27 15 12 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน 24 9 15 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 3 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร 22 14 8 0
9 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 7 16 กรกฎาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 27 9 18 0
10 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 8 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง 22 18 4 0
11 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 6 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 19 15 4 0
12 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย 23 15 8 0
13 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 2 12 กรกฎาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 22 14 8 0
14 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 สนพ.สน 25 23 2 0