BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 94 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 18 18 0 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 95 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 26 26 0 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 50 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 19 19 0 0