BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 12 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 บริษัท อุรุดล จำกัด (ห้างวีเวียง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 32 29 3 0
2 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 7 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 วัดโนนเกษม ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย 20 16 4 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 5 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ศาลา SML บ้านเกษตรผล ม.10 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคา 22 21 1 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 6 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสระใคร ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 23 20 3 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 4 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อาคารลานกีฬา ม.2 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 24 24 0 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 22 19 3 0